ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי תחקור ביטחוניים במחלקת אבטחת מידע והתאמה ביטחונית בחטיבת הביטחון של רשות שדות התעופה 2020/070/0009/00 מוצגות 0 תוצאות

הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות - נתב"ג

בטיחות וגיהות לחוזה רש"ת

כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים- הספק

כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים- נותן השירותים

החזר הוצאות נסיעה ליועצים / מפקחים / מתכננים

מחירון ספקים בקהילת המסחר של ניפנדו- מחירון ייחודי לספקי רשות שדות התעופה

 

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי בחינה ותכנון מערכי אחזקה, בכל אתרי רשות שדות התעופה 2021/073/0008/00 מוצגות 0 תוצאות

הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות - נתב"ג

בטיחות וגיהות לחוזה רש"ת

כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים- הספק

כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים- נותן השירותים

החזר הוצאות נסיעה ליועצים / מפקחים / מתכננים

מחירון ספקים בקהילת המסחר של ניפנדו- מחירון ייחודי לספקי רשות שדות התעופה