ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

תוכנית מתאר ארצית - תבנית תפעול ומיגון אקוסטי

תוכנית מתאר ארצית 2/4 מוצגות 0 תוצאות

1. תבנית תפעול
תכנית המתאר הארצית לנתב"ג (תמ"א 2/4) שנחתמה ואושרה בשנת 1997, נועדה להבטיח את יכולתה של מדינת ישראל להשתלב בפעילות כלכלית גלובלית ולתרום לרווחת תושבי המדינה, תוך מזעור הפגיעה בסביבה.

תמ"א 2/4 עוסקת לא רק בסוגיית מבנה נמל תעופה על מתקניו האוויריים (מסלולים, רחבות חנייה למטוסים, מערכת פיקוח אווירי) והיבשתיים (טרמינלים לנוסעים ולמטענים, שירותים חיוניים שונים, דרכי גישה וכו') אלא גם בהסדרת התיאום עם התכנון הפיסי בכל המרחב המושפע מן הפעילות האווירית. כמו כן, מגדירה התכנית תבניות תפעול לפעילות האווירית בנתב"ג כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה באוכלוסיה.

כדי לעמוד בקריטריונים המקובלים של בטיחות טיסה ואיכות הסביבה, הפעלת נמל התעופה מטילה מגבלות שונות על שימושי הקרקע בכל האזור המושפע מפעילות נמל תעופה ומתואם עם המגבלות המתחייבות מתפעול השדה ומהוראות בטיחות הטיסה, וכן מסדיר את יחסי תעופה עם הסביבה, על ידי עיגון הנחיות סביבתיות מפורטות בתחום המושפע מהפעילות האווירית והקרקעית בנמל תעופה.

פרק המערך הסביבתי בתמ"א מגדיר את תבנית התפעול המועדפת, טיפול אקוסטי במבני מגורים קיימים והנחיות למעקב ולפיקוח על ביצוע ההוראות הסביבתיות.

לסרטון ניהול אתגרי הרעש בנתב"ג - לחצו כאן.

2. מיגון אקוסטי
להלן מתוארת תמצית תכנית המיגון האקוסטי. ההוראות המחייבות של התכנית מפורטות בפרק ט' (סעיפים 2 ו-3) ובנספח א'-5 של תכנית המתאר תמ"א 2/4 נתב"ג.
כללי:

 • טכנולוגית ייצור מנועי מטוסים שקטים התפתחה מאוד במהלך עשרות השנים האחרונות. בנוסף, נוקט נתב"ג במגוון אמצעים להפחתת הרעש – כגון ניתוב מטוסים מעל אזורים מעוטי אוכלוסין, פיתוח נהלי המראה ממזערי רעש, הפעלת מערכת ניטור רעש מטוסים ואיסור על כניסה לנמל התעופה למטוסים שאינם עומדים בקריטריונים בינלאומיים מחמירים של פליטת רעש.
 • למרות כל זאת עדיין קיימים בסמוך לנמל התעופה אזורים החשופים לרעש גבוה הגורם לתחושת מטרד לאנשים הדרים באזורים אלו.
 • בכדי להגן על שכני הנמל החשופים לרעש מעל מפלס מסוים, מיושמת תכנית למיגון אקוסטי של מבני מגורים שנקבעה בתכנית המתאר של הנמל- תמ"א 2/4. תכניות דומות מיושמות במרבית שדות התעופה הבינלאומיים בעולם המערבי.
 • המיגון האקוסטי משפר, משמעותית, את תכונות הבידוד האקוסטי של מעטפת המבנה ופתחיו ומפחית את מפלס הרעש בתוך המבנה לערכים נמוכים. המיגון האקוסטי הוא שיטה יעילה מאוד למרות שהיא אינה פופולרית עקב הצורך להגיף את החלונות ולעשות שימוש במערכות מיזוג – המהוות חלק מתכנית המיגון.

זכאות למיגון אקוסטי

 • הזכאות למיגון אקוסטי נקבעת על פי תשריט תמונת הרעש העדכנית המציגה את אקלים הרעש סביב נתב"ג בשנה הקלנדרית הקודמת. התשריט, המתפרסם כל שנה, מציג את עקומות שוות-רעש מטוסים ב"מדד יום-לילה" (Ldn) בערכים של 60, 65, 70 ו-75 דציבלים.
 • בתכנית המתאר מוגדרים התנאים המדויקים המזכים מבני מגורים לטיפול אקוסטי. מפלס הסף להכללה בתכנית הטיפול הוא מפלס Ldn=65dB(A). קיימים בתכנית תנאים נוספים הנדרשים להכללה בתכנית.
 • לא נכללים בתכנית מבנים ללא היתר בניה, מבנים המיועדים לפינוי או הריסה ומבנים שהיו מחויבים להבנות בתכנון אקוסטי על פי תכנית או היתר.

 

תחום עקומת מבנים זכאים למיגון

תחום עקומת מבנים זכאים למיגון

 

תמצית ההוראות לטיפול אקוסטי במבנים זכאים

 • נספח א'-5 של התכנית כולל את כל התנאים והוראות לביצוע המיגון האקוסטי למבנים זכאים.
 • הביצוע בפועל של הטיפול האקוסטי יבוצע באחת משתי הדרכים שלהלן, לפי בחירת הזכאי:
    1. הטיפול האקוסטי יתבצע על ידי רש"ת או נציגים מטעמה, והאחריות לתכנון ולביצוע של הטיפול האקוסטי לרבות בקרת האיכות של ביצוע העבודה, יחולו על רש"ת.
    2. הטיפול האקוסטי יבוצע על ידי הזכאי או מי מטעמו, והאחריות על ביצוע הטיפול האקוסטי לא תחול על רש"ת.
 • הטיפול האקוסטי ימומן על ידי רשות שדות התעופה והתשלומים למבצעי העבודה יבוצעו על פי נהלים שיקבעו על ידי רשות שדות התעופה.
 • הטיפול האקוסטי מתייחס לדלתות חיצוניות, חלונות, גגות והוא מוגבל לחדרי שינה וחדרי מגורים. הטיפול האקוסטי כולל גם התקנת מזגנים לחדרים המטופלים.
 • המפרט הטכני המדויק של כל מבנה זכאי ייקבע על ידי רשות שדות התעופה והיא רשאית לבצע מדידות רעש במבנה.
 • קצב הביצוע של הטיפול האקוסטי במבנים יקיף לפחות רבע מכלל המבנים הזכאים במשך כל שנה קלנדרית, כפוף להסכמות ומילוי התנאים של בעל הנכס.