ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

אכיפה ורגולציה

 • מדיניות אכיפת עבירות חניה בשטח נמל התעופה בן גוריון

  1. כללי:
  רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") מודיעה כי בנמל התעופה בן-גוריון (להלן: "נתב"ג"), מתבצעת אכיפה של עבירות תעבורה בתחום החניה וזאת בהתאם לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), בשיעור הקנס הקבוע לעבירות אלה בצו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002 וכמפורט במסמך זה להלן.
  מדיניות האכיפה מבוססת על שלוש תכליות: (א) שמירה על הסדר הציבורי בנתב"ג (ב) מניעת סכנות בטיחותיות הנובעות מהפרעות לתנועה; (ג) מניעת הפרעות תעבורה למשתמשי הדרך, בפרט באזורים הסמוכים לטרמינל 1 ולטרמינל 3 המפורטים במסמך זה להלן.

  מדיניות ביטול הקנסות תהיה בהתאם להנחיה 4.3040 להנחיות היועמ"ש "ביטול הודעות תשלום קנס – הנחיה לתובעים".

  2. שעות ומקומות של פעילות האכיפה:

  2.1 שעות
  האכיפה, באמצעות הטלת קנסות, תתבצע באופן רציף וללא הפוגות: במשך כל שעות היממה, שבעה ימים בשבוע. נהג שיחנה את רכבו בנתב"ג שלא בהתאם להוראות הדין, תירשם לו הודעת קנס.

  2.2 מקומות בהם תתבצע האכיפה :

  2.2.1 רחובות הסמוכים לטרמינל 1: מבצע דני, עגור, שלדג, שדרות העליה, סייפן, דיה, בז, דרור, נשר, ינשוף, עיט, דרך חטיבה 8, האירוסים כלנית, רקפת.

  2.2.2 רחובות הסמוכים לטרמינל 3: יעף, טיסן, נתיב, תמר, גפן, שדרות התעופה, , דרך הנוחתים, דרך הממריאים, דרך תחבורה ציבורית, דרך גן, דרך כרם, דרך הטרמינל, כרם, דרך הדרים, חורש, בוסתן, פרדס, רימון, דרך מוניות, דרך רעם, דרך אקליפטוס, ברוש, כנף, אופק, מעוף.

  2.2.3 הרשות תבצע אכיפה במגרשי החניה לטווח קצר (עד 24 שעות) ולטווח ארוך (מעל ל 24 שעות).


  2.2.4 ניתן לחנות במגרשי החניה לטווח קצר בטרמינל 1 ובטרמינל 3 חינם ללא תשלום מרגע הכניסה ועד 15 דקות מהכניסה.


  3. הורדה והעלאה של נוסעים אל/מ הרכב בחזית טרמינל 1 ברחוב מבצע דני – ובחזית טרמינל 3 ברחובות: דרך הנוחתים ודרך הממריאים תעשה בכפוף לאמור להלן:

  3.1 ברחובות מבצע דני , דרך הנוחתים ודרך הממריאים – שבחזית טרמינלים 1 ו- 3 , אסורה כל עצירה וחניה של רכבים פרט לצורך העלאה והורדה של נוסעים (על כבודתם) וזאת בהתאם להוראות תמרורים שהוצבו במקום (תמרורים 818 , 433+ 439). כמו כן, יודגש כי מקומות אלו הינם אזורי קנס מוגדל.
  3.2 העלאה והורדה של נוסעים אל/ מ הרכב תתבצע בזמן המינימלי הנדרש ולאחריה יפנה הנהג את הרכב מהמקום באופן מידי.
  3.3 כמו כן, למען הסר כל ספק, רחובות אלה לא נועדו לצורך המתנה להגעת נוסעים לרכב. המתנה במקום בין שהנהג נמצא ברכב ובין שהנהג אינו נמצא ברכב הינה אסורה.
  3.4 לנוחות הנהגים שמגיעים לנתב"ג ונדרשים להמתין להגעת נוסעים לרכב או להיכנס לטרמינל מכל סיבה שהיא (בכפוף למגבלות הקורונה, כפי שיקבע בהוראות הדין) – מומלץ להשתמש בחניונים, הממוקמים מול חזית טרמינל 3 וטרמינל 1. החנייה בחניונים אלו, לטווח קצר, שלא יעלה על 15 דקות החל ממועד כניסת הרכב לחניון- פטורה מתשלום.

  4. קביעת סדרי עדיפויות לאכיפה:

  4.1 האכיפה תבוצע בכל נתב"ג. תינתן עדיפות לאכיפה במקומות מרובי משתמשי הדרך כגון : אזור חזית טרמינל 1 ברחוב מבצע דני וכן באזורי החזית של טרמינל 3 רחובות הנוחתים והממריאים. יודגש, כי רחוב מבצע דני והרחובות דרך הנוחתים ודרך הממריאים הינם אזורי קנס מוגדל.

  4.2 האכיפה ברחובות הנ"ל תמוקד, בין היתר, כנגד כלי רכב אשר מפריעים לסדר הציבורי בנתב"ג תוך סיכון משתמשי הדרך לרבות: חונים בתחום מעברי חציה, חוסמים נתיבי תנועה, מפריעים לתנועה ויוצרים עומסי תנועה וסיכון לבטיחות הולכי הרגל.

  4.3 תינתן עדיפות לאכיפה כנגד מוניות החונות במקומות שלא הותרה בהם החנייה למוניות ברחבי נתב"ג בפרט למוניות בתפקיד החונות בחניוני פרדס וכרם.

  4. מדיניות האכיפה ביחס לחניית מוניות בנתב"ג :


  4.1 הסעת נוסעים במוניות מנתב"ג הנו שירות הניתן לציבור הנוסעים, בהם תיירים מרחבי העולם ומכאן שלשרות אמין והוגן של הנהג חשיבות רבה.
  4.2 גם תקנות התעבורה מסדירות בפרק השישי את תחום הסעת הנוסעים במוניות בנתב"ג :
  516(ב). לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע מהנמל נוסעים במונית בנסיעת שירות או בנסיעה מיוחדת אלא לפי רשיון שנתנה לו הרשות ובהתאם לתנאיו וכן בהתאם לכללים ולתנאי ההיתר או האישור שניתנו לו לפי הכללים.
  516 (ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב אלא בהתאם לכללים.

  ובתקנה 517 נקבע כך:

  517 . "לא ישדל אדם נוסע לנסוע במונית מהנמל או להוביל את מטענו בכל דרך שהיא, לרבות על ידי קריאה, עשיית סימן וכיוצא באלה".


  4.3 מקומות המותרים בחניה, העמדה ועצירה למוניות לרבות מקומות מותרים לאיסוף נוסעים לצורך הסעה במוניו נקבעו על ידי מנהל נתב"ג, בהתאם לסמכותו בסעיף 9 לכללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן גוריון), תשמ"ג – 1983 (להלן: "כללי המוניות"). מקומות אלה מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות.

  5. חניית מוניות בתפקיד בחניון פרדס וכרם
  מודגש בזאת כי בהתאם להוראת מנהל הנמל, אסורה כל עצירה וחניה של נהגי מוניות בתפקיד בחניוני פרדס וכרם ונאסר על נהגי מוניות לאסוף או להוריד נוסעים בשטח החניונים. נהג שיעשה כן צפוי לקבל הודעת תשלום קנס בהתאם לתקנה 516 (ג) לתקנות התעבורה וסעיף 9 לכללי המוניות.

  6. אכיפת תקנה 516(ב) לתקנות התעבורה
  מכח  תקנה 516 (ב) לתקנות התעבורה תאכף עברת הסעה במונית  ללא אישור.  נהג שיסרב להציג אישור ו/או שלא יציג את האישור  האמור לפקח מטעם רש"ת  צפוי לקבל קנס בסך 500 ₪ בגין נסיעה ללא אישור כאמור בתקנה 516 (ב)  לתקנות התעבורה.

  7. גרירת רכבים:
  רש"ת מבהירה כי ברחבי נתב"ג פועל גרר שישמש לגרירת רכבים.
  במקרים בהם רכב יעמוד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת שוטר דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור - הרכב יגרר למגרש אחסון רכבים.

   

 • קביעת מקומות לשם חניה ועצירה, של מוניות בנמל התעופה בן-גוריון


  1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לכללי רשות שדות התעופה )הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון(,
  תשמ"ג 1983- , הריני קובע את המקומות הבאים לשם חניה ואיסוף נוסעים לנסיעה במוניות כמפורט להלן:
  בקומה זו מותרת העמדת המוניות לצורכי המתנה בתור עד להגעת :G 1.1.1 . תור מוניות בקומה
  הנוסעים למונית. העלאת נוסעים למונית תבוצע על פי הוראת סדרן המוניות.
  תחבורה ציבורית – נתיב צפוני ודרומי: MLR 2 1.1.2 . חנית מוניות בקומה
  1.1.3 . נתיב צפוני : בנתיב זה, בסמוך לשער 23 , מותרת חניית מוניות, אשר הוזמנו בנסיעה מיוחדת
  מראש הנושאות אישור בלבד. החניה למוניות אלו, הנה בתאי החניה , ומותרת לצורכי המתנה
  עד להגעת הנוסעים והעלתם למונית .
  1.1.4 . נתיב דרומי: בנתיב זה, מותרת חניה של מוניות המסיעות צוותי אוויר ועובדי חברות תעופה.
  החניה הינה בהתאם לסימון בתאי חניה ובמקומות המסומנים בתמרור.
  1.2 . חניון מוניות לצורכי רישום נסיעה והמתנה לנוסעים תתבצע באופן ובמקומות שלהלן בלבד:
  1.2.1 . חניון 22
  הסעת נוסעים מנתב"ג מותנית ברישום, תשלום סך של 5 ₪ וקבלת אישור לנסיעה.
  G 1.2.2 . החניה בחניון 22 מותרת עד לשילוח המונית למתן שרותי הסעה מתור המוניות בקומה
  לנוסעים שהזמינו השרות מראש וזאת בהתאם להוראות הסדרן בחניון. )MLR( 2 או מקומה
  2. למען הסר ספק, מוניות רשאיות לעמוד /ל חנות במקומות המפורטים לעיל בלבד, וחל איסור על חניה ו/או
  איסוף נוסעים לצורך שרותי הסעה במונית, במקומות אחרים בשטח נתב"ג לרבות חניוני "כרם" ו-"פרדס",
  האסורים בחניה ו/או כמקום לאיסוף נוסעים לנהגי מונית בתפקיד.

   

  ב ב ר כ ה
  אודי בר עוז
  מנהל נמל התעופה בן גוריון

         

 • לידיעת הציבור הרחב,

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב1) לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה) התשמ"ד- 1984 הריני קובע כי בתאריך 03.7.2023  ועד להודעה אחרת, תשמש הרחבה הבא הממוקמת במיקום הבא : באזור טרמינל 1 – צפונית לרחוב דרור ומזרחית לשדרות העלייה (כפי שמופיע בתצלום המצורף) כמקום לקיום התקהלויות.

  הרחבה מתוחמת ומשולטת.

   

  שטח ההתקהלות בטרמינל 1הרחבה באזור טרמינל 1
  (בתמונה: שטח ההתקהלות בטרמינל 1)

  הודעה זו מחליפה את הודעתי הקודמת שפורסמה ביום 30.03.23.

   

  על המבקש לקיים התקהלות בשטח זה לפנות בכתב לח"מ לפחות 12 שעות לפני מועד ההתקהלות המתוכננת ולמסור בפנייתו את : נושא ההתקהלות, מועדה המדויק ומספר המתקהלים הצפוי

   

  בהתאם לסעיף 12(ג) לכללים הנ"ל - ההתקהלות תתפזר עפ"י דרישת הח"מ.

   

  נסיעה עם  Waze אל דרור, נמל תעופה בן-גוריון https://waze.com/ul/hsv8vfpun9

   

  על החתום: אודי בר עוז, מנהל נמל התעופה בן גוריון