ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

אודות רשות שדות התעופה

אודות מוצגות 6 תוצאות

רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") הוקמה בשנת 1977 כתאגיד ציבורי מכוח חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז - 1977 (להלן: "חוק הרשות"). החוק קובע את מבנה הרשות, תפקידיה והסמכויות המוקנות לה כתאגיד סטטוטורי ציבורי.
תפקידי הרשות על פי סעיף 5 (א) לחוק:
1. "להחזיק, להפעיל, לפתח ולנהל את שדות התעופה המפורטים להלן ולתת בהם שירותים נלווים לכל הפעולות האלה".
2. "לתכנן ולהקים שדה תעופה שנקבע בתוכנית אב של שדות התעופה שאישר שר התחבורה - על פי הוראות שר התחבורה שיינתנו לה לאחר התייעצות עם המועצה".
3. לנקוט אמצעים לביטחונם של שדות התעופה של הרשות ושל בני האדם, הטובין, כלי הטיס, המבנים, המתקנים והציוד שבהם, בהתאם להוראות שר התחבורה.
4. לתת בשדה תעופה צבאי ... שירותים שעליהם יורה שר התחבורה בצו ..."
סעיף 5 (ב) מוסיף וקובע כי: "בנוסף על שירות שהרשות תיתן על פי סעיף קטן (א) רשאית היא לתת שירותים אחרים בשדות התעופה של הרשות או בקשר אתם שניתן לתתם אגב מילוי תפקידיה כאמור."
בסעיף 5 (ג) לחוק נקבע כי: "במלאה את תפקידיה ובמתן שירותים לפי סעיף זה, תונחה הרשות בעקרונות קידום התובלה האווירית ופיתוחה, יעילות תפעול שדות התעופה של הרשות והשגת הרמה הנאותה של בטיחות הטיסה ושמירתה".
בסעיף 7 לחוק נקבע כי: "קו מנחה בפעולות הרשות יהיה לנהל את כלל שדותיה ועד כמה שניתן - כל שדה תעופה משדותיה - על יסוד חישובים כלכליים וכמפעל הנושא את עצמו." • מועצת המנהלים, בהמלצת שר התחבורה ובאישור הממשלה, ממנה את המנכ"ל שעומד בראש המערכת המְנַהֶלֶת. המועצה קובעת מדיניות והמנכ"ל אחראי בפניה על ביצועה.
  לצד המנכ"ל עובד היועץ המשפטי, מבקר הרשות, הממונה על ההסברה והחטיבה לבטיחות.
  שמונה הזרועות המבצעות של רשות שדות התעופה הן:
  נמל התעופה בן גוריון, חטיבת כלכלה וכספים; חטיבת מסחר ופיתוח; חטיבת מנהל וארגון; חטיבת תקשוב; חטיבת תכנון והנדסה; חטיבת מסופי הגבול ושתפ"א; חטיבת מבצעים.

 • לידיעת הציבור הרחב,

  לדו"חות הכספיים לשנת 2022 של רשות שדות התעופה בישראל- לחצו כאן.

  לדו"חות הכספיים לשנת 2023 של רשות שדות התעופה בישראל- לחצו כאן.

 • חוק חופש המידע

  מידע על החוק

  חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") נחקק ב19 במאי 1998, ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

  נוסח מלא של החוק

  הממונה על יישום החוק ברשות שדות התעופה (להלן: "הממונה")
  עו"ד נטלי בן
  רשות שדות התעופה
  ת.ד. 137
  נתב"ג 7015001
  FreedomInfo@iaa.gov.il

   

  הגשת בקשות והטיפול בהן

  א. הגשת הבקשה לקבלת מידע
  בקשה לקבלת מידע תוגש באמצעות אתר התשלומים הממשלתי באמצעותו ניתן גם לשלם את אגרת הבקשה וכן את אגרות הטיפול וההפקה (אם תידרשנה בהמשך).

  לחילופין ניתן להגיש את הבקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע באמצעות הטופס בנוסח המצ"ב ושליחתו בדואר האלקטרוני (סרוק) לממונה שפרטיו מפורטים לעיל.

  ב. תשלום אגרה וכתב התחייבות
  עם הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרת בקשה. סכום האגרת מתעדכן מעת לעת בתקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט- 1999 (להלן: תקנות ואגרות)
  נכון להיום עומד סכום זה על סך של 20 ₪. בנוסף יחתום המבקש על כתב התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקת מידע לפי הנוסח המצ"ב.

  תשלום באתר התשלומים הממשלתי
  במסגרת התשלום באמצעות אתר התשלומים הממשלתי יש לציין במסך השני "סוג המידע" כי מבוקש מידע בתשלום, אלא אם סוג המידע המבוקש עונה לאחד הפטורים המצוינים בסעיף 6 לתקנות חוק חופש המידע (אגרות)-תשנ"ט 1999 שהינם :
  • מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי
  • מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי
  • מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה
  • מידע אישי (מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו)
  • מידע חייב בפרסום

  בנסיבות בהן המידע המבוקש פטור מתשלום אגרה יש לציין מי מהפטורים כאמור הינו הרלבנטי.
  תקנה 6 לתקנות האגרות

  ניתן גם לשלם את האגרה באמצעות תשלום בהעברה בנקאית
  מספר חשבון 309555
  סניף 774
  בנק הפועלים (12)
  לזכות רשות שדות התעופה
  (יש לציין בסעיף מטרת ההפקדה: "אגרת בקשה לפי חוק חופש המידע" ולציין את שם הפונה).

  תשלום אגרת הבקשה והחתימה על כתב ההתחייבות כאמור, מהווים תנאי להתחלת הטיפול בבקשה, אך אין בקבלתם התחייבות של הרשות להמציא את המידע המבוקש, אם יתברר כי מתקיימת/ות עילה/ות בחוק לדחיית הבקשה או להמצאת המידע בחלקו ו/או בתנאים. 

  ג. המועד למתן החלטה בבקשה
  בחינת הבקשה תיעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק:
  יש להשיב לפונה על החלטה בנוגע למסירת המידע תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה או תשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר. רשאי הממונה והמנהל הכללי להאריך את זמן המענה לטיפול לעד 90 יום נוספים.
  במקום שבו המידע המבוקש נוגע לצד שלישי, והממונה ישקול למסור תא המידע, יפנה הממונה לאותו צד שלישי, ויאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי תאריך את זמן הטיפול בבקשה ב- 21 יום נוספים, ואם עמדת הצד השלישי תידחה, מוקנית לו הזכות לעתור על ההחלטה, והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

  ד. מסירת מידע
  היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת המקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום הגבוה מסף 150 ₪, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של האגרות, והוא רשאי לדרוש מהמבקש להפקיד, לפני תום הטיפול, את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. הודיע הממונה למבקש כאמור, יוקפא הטיפול בבקשה עד להפקדת האגרות או המצאת הערובות, לפי הנדרש.
  המידע המבוקש יועמד לרשות המבקש תוך 15 ימים ממועד ההחלטה על העמדת המידע או ממועד קבלת התשלום של אגרות הטיפול וההפקה במכון, לפי המאוחר. במקרים חריגים רשאי הממונה להאריך את המועד להעמדת המידע מעבר ל- 15 הימים כאמור.
  המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות, ואין חובה לבצע עיבוד מידע לצרכיו של המבקש.

  ה. החלטה לדחות את הבקשה לקבלת מידע
  החלטה לדחיית הבקשה לקבלת מידע, במלואה או בחלקה, תישלח למבקש בכתב, תוך פירוט נימוקי ההחלטה ויידוע המבקש על זכותו לעתור כנגד הבקשה.

  טפסים:
  לכתב התחייבות חופש המידע- לחצו כאן.
  לטופס בקשה לקבלת מידע-לחצו כאן.

  דו"חות שנתיים:
  דו"ח שנתי דין וחשבון לשנת 2017-לחצו כאן.
  דו"ח שנתי דין וחשבון לשנת 2018-לחצו כאן.
  דו"ח שנתי דין וחשבון לשנת 2019-לחצו כאן.
  דו"ח שנתי דין וחשבון לשנת 2020- לחצו כאן.
  דו"ח שנתי דין וחשבון לשנת 2021- לחצו כאן.
  דו"ח שנתי דין וחשבון לשנת 2022- לחצו כאן.
  (אתר רשות שדות התעופה בעדכון אנו מתנצלים על אי הנוחות, עמכם הסליחה.
  לקבלת דו"חות תקופתיים משנים קודמות יש לפנות לדוא"ל: FreedomInfo@iaa.gov.il).

  בכבוד רב,

  נטלי בן, עו"ד
  הממונה על חוק חופש המידע

   

   

 • למסמך בנושא הנחיות פנימיות לעניין פרסום דו"ח בקביעת אסדרה- לחצו כאן.

 • למסמך בנושא תכנית האסדרה השנתית לשנת 2024 בהתאם להוראות סעיף 35 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב 2021- לחצו כאן.