ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מועצת המנהלים

מועצת המנהלים מוצגות 0 תוצאות

מועצת המנהלים מונה 15 חברי מועצה:
- יושב ראש המועצה
- שבעה חברי מועצה מקרב נציגי הציבור
- שבעה חברי מועצה מקרב עובדי המדינה

שר\ת התחבורה, באישור הממשלה, ממנה את יו"ר מועצת הרשות ואת חבריה לתקופת כהונה של 4 שנים.

מועצת הרשות (הדירקטוריון) מתווה את האסטרטגיה ואת המדיניות לפעילות הארגון בתחומי ניהול, תפעול ופיתוח נמלי התעופה, ומסופי הגבול המצויים תחת אחריותה של רשות שדות התעופה.
המועצה ממנה חברים מקרבּה לשש ועדות מקצועיות: ועדת כספים, ועדת בטיחות ובטחון, ועדת פיתוח, ועדת ביקורת, ועדת מנהל ארגון וכ"א, והוועדה לקשרים בינלאומיים.

מועצת הרשות, על ועדותיה השונות, היא זו שאחראית על פיקוח ובקרה שוטפים ביישום המדיניות בפועל ע"י הנהלת הרשות. 

במסגרת פעילותן מתכנסות הוועדות לדיונים מקצועיים, כל אחת בתחומי אחריותה, וההחלטות המתקבלות בוועדות מועברות לאישור כלל חברי מועצת הרשות.