ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

נוהל חניות שדה התעופה הרצליה

 •  

  1. רקע
  1.1. שדה תעופה הרצליה הינו שדה תעופה אזרחי, המשמש כשדה תעופה עיקרי לתעופה כללית קלה (GA).
  1.2. בשנים האחרונות קיים גידול בפעילות התעופה הכללית משדה תעופה הרצליה, שאף התגבר עם סגירתו של שדה התעופה דב הוז, הגורם למצוקת חנייה לכלי טיס ומחייב קביעת כללים להקצאת חניות לכלי טיס בשדה התעופה הרצליה.

  2. מטרה
  2.1. להגדיר תהליך מוסדר להקצאת עמדות חנייה לכלי טיס בשדה התעופה הרצליה, לרבות קביעת קריטריונים לזכאות, מתן הרשאות לעמדות החנייה, פיקוח על ביצוע ההנחיות והפעולות שינקטו במקרה של הפרת ההנחיות.

  3. מסמכים ישימים
  3.1. חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977 ;
  3.2. חוק הטיס, התשע"א-2011;
  3.3. תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981;
  3.4. תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991;
  3.5. כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), התשמ"ד-1984;

  4. הגדרות
  4.1. בסיס אם - שדה התעופה שבו חונה כלי הטיס דרך קבע (דרך קבע – רוב ימות השנה) ומוגדר בספר העזר המבצעי של המפעיל האווירי וכאשר נדרש ספר בקרת אחזקה מוגדר גם בספר בקרת האחזקה כבסיס הבקרה העיקרי שלו.
  4.2. בקשה - בקשת הרשאה לשימוש במקום חנייה לכלי טיס בעל רישיון תקף בש"ת הרצליה, (נספח א').
  4.3. הרשאה - אישור הרשאה לחנייה לכלי טיס שניתן על ידי מנהל שדה תעופה הרצליה (נספח ב').
  4.4. מרכז תפעול - אחראי על ביצוע סריקות שבועיות יזומות (פיזיות ובאמצעות מצלמה)
  באמצעות פקח רחבות שיוקצה על מנת לוודא ולפקח על ההנחיות וההוראות בהתאם להרשאות שניתנו.
  4.5. עמדת חנייה - מקום החנייה אשר הוקצה לכלי הטיס.


  5. סמכות ואחריות
  5.1. מפורט בשיטה.

  6. שיטה
  6.1. אופן אישור חנייה לכלי טיס בשדה התעופה הרצליה
  6.1.1. לא תתאפשר חניית מטוסים בהרצליה, אלא לאחר מתן הרשאה על ידי מנהל שדה התעופה ובהתאם לתנאי ההרשאה, אשר תתקבל לאחר הגשת בקשה.
  6.2. הגשת בקשה - המבקש להשתמש בחנייה עבור כלי טיס בשדה התעופה הרצליה, יגיש למנהל בקשה (נספח א'):
  6.2.1. הבקשה תכלול את כל הפרטים האמורים בנספח א'.
  6.2.2. הבקשה תוגש לכל הפחות 14 ימים לפני המועד המבוקש לתחילת השימוש בחנייה.
  6.2.3. הבקשה תכלול התחייבות של המבקש לעמוד במלוא תנאי ההרשאה, לרבות פינוי כלי הטיס במועד שיאושר ו/או בכל מועד אחר בהתאם להוראות מנהל שדה התעופה, וכן
  נשיאה בכל ההוצאות ונזקים שיגרמו לרשות שדות התעופה בגין הליך של פינוי מטוס שנקטה בו כלפי המבקש.
  6.3. בדיקת הבקשה
  6.3.1. מנהל שדה התעופה או מי שמונה מטעמו, יבדוק את הבקשה, ובנוסף יבחן את הנתונים הבאים אודות המבקש:
  6.3.1.1. האם המבקש חנה בעבר בשדה התעופה ללא אישור;
  6.3.1.2. האם למבקש נצברו בעבר חובות בגין תשלום אגרת חנייה, והאם חובות אלו שולמו;
  6.3.1.3. האם המבקש ביצע בעבר עבירות לפי דיני הטיס או כללי הרשות, לרבות ובפרט ביחס לפינוי מקום חנייה, ואילו פעולות ננקטו מולו;
  6.3.1.4. האם המבקש משתמש במקומות חנייה נוספים בשדה התעופה בהרצליה;
  6.3.1.5. האם לכלי הטיס יש רישיון הפעלה מסחרי בתוקף;

  6.4. תעדוף בקבלת מקום חנייה פנוי
  6.4.1. עקב המחסור במקומות חנייה פנויים לכלי טיס, תינתן קדימות בהקצאת מקומות החנייה הפנויים לכלי טיס שמרכז פעילותם בהרצליה, על פי הפירוט הבא:
  6.4.1.1. בעדיפות ראשונה - כלי טיס שהינם בבעלות בתי ספר לטיסה שמרכז פעילותם מתקיים בשדה תעופה הרצליה וייעודם העיקרי למטרות לימודי טיס או שמירה על כשירות טייסים.
  6.4.1.2. בעדיפות שניה - כלי טיס שייעודם ביצוע עבודות אוויר.
  6.4.1.3. בעדיפות שלישית - כל יתר כלי הטיס.
  6.4.2. בכל קבוצת עדיפות כאמור בסעיף 6.4.1, יהיה תור ההקצאה לחניית כלי טיס לפי מועד הגשת הבקשה.
  6.4.3. על אף האמור, כלי טיס שאינו נכלל בעדיפות ראשונה הממתין פרק זמן העולה על 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה יהיה זכאי להקצאת עמדת חנייה לפני כלי טיס מקבוצת
  עדיפות גבוהה יותר הממתין פרק זמן קצר מ-12 חודשים. (למשל – כלי טיס הממתין מעל ל-12 חודשים ישודרג מרשימת עדיפות שלישית לרשימת עדיפות שניה).
  6.4.4. ההתייחסות תהיה זהה גם לבקשות בעל כלי טיס להקצאת חנייה אשר צברו חובות שטרם שולמו בגין אי תשלום אגרת חנייה, ו/או שביצעו עבירות על כללי הסדר מכל סוג בעבר או כיום, ו/או כלי הטיס שבבעלותם ללא רישיון הפעלה מבצעית בתוקף.
  6.4.5. המקרים לעיל יידונו בוועדת חריגים בראשות סמנכ"ל מסופים ושתפ"א, אשר יהא רשאי לסרב למתן אישור חנייה בהחלטה מנומקת.
  6.4.6. בהתאם לנסיבות, בסמכות סמנכ"ל מסופים ושתפ"א לחרוג מהוראות סעיף 6.4 ובלבד שהחריגה ונימוקיה יתועדו בכתב.
  6.5. תוקף הרשאה לחנייה
  6.5.1. תוקף הרשאה לחנייה יהיה לתקופה של שנה אחת בלבד.
  6.5.2. בקשה להארכת ההרשאה תוגש למנהל השדה 60 ימים לפחות לפני תום תקופת ההרשאה ומותנית בכך כי המדובר באותו כלי טיס אשר לגבי ניתנה ההרשאה.
  6.5.3. על אף האמור, הרשאה שניתנה תבוטל גם בטרם חלף המועד הנקוב בהרשאה, וזאת מכל אחת מן הסיבות הללו:
  6.5.3.1. ככל שמבקש ההרשאה ו/או מי מטעמו עבר על כללי הרשות ו/או כל דין אחר.
  6.5.3.2. ככל שמבקש ההרשאה ו/או מי מטעמו לא ציית להנחיות מנהל שדה התעופה.
  6.5.3.3. ככל שכלי הטיס אינו כשיר לטיסה במשך תקופה העולה על חצי שנה, אלא אם כלי הטיס חונה דרך קבע במוסך סגור ו/או ברחבת הטיפולים של אחד ממכוני הבדק ואינו תופס עמדת חנייה.
  6.6. העברת הרשאה לחנייה
  6.6.1. הרשאה לחנייה הינה אישית עבור מבקש ההרשאה, ואינה ניתנת להעברה לאדם ו/או גוף אחר.
  6.6.2. העברת בעלות בכלי טיס אשר קיימת לגביו הרשאה:
  6.6.2.1. אדם הרוכש כלי טיס אשר קיבל בעבר הרשאה לחנייה בשדה תעופה הרצליה אינו רשאי להשתמש בהרשאה זו, ועליו להגיש בקשה חדשה להרשאה, וזאת לכל הפחות 10 ימים לפני העברת הבעלות על כלי הטיס.
  6.6.2.2. עם העברת הבעלות על כלי הטיס, תתבטל ההרשאה, וכלי הטיס יחויב להתפנות משדה התעופה, אלא אם הוגשה ואושרה בקשה להרשאה על ידי הבעלים החדש, בטרם מועד זה.
  6.6.2.3. האמור לעיל לא יחול מקום בו צורפו בעלים חדשים לכלי טיס, או נגרעו חלק מהבעלים שהיו רשומים בעת קבלת ההרשאה.
  6.7. העברת הרשאה בין כלי טיס של אותם הבעלים
  6.7.1. המבקש להחליף הרשאה קיימת בין כלי טיס אחד לאחר, אשר בבעלותו ואשר מיועד לאותו השימוש, ללא צורך בהקצאת עמדת חנייה שונה מזו שהוקצתה על פי ההרשאה הקיימת, יגיש בקשה לשינוי הרשאה, אשר תטופל כאמור בסעיף 6.3.3. לעיל.
  6.7.2. בתי ספר לטיסה וכן, חברות מסחריות אשר שדה התעופה הרצליה מהווה את בסיס האם שלהם יורשו להעביר אישור חנייה מכלי טיס אחד לאחר, בשל צרכי בטיחות וצרכי
  חידוש צי המטוסים ו/או בהתאם לשיקול דעתו של מנהל שדה התעופה ובכפוף להגשת בקשה כאמור.
  6.8. טיפול בהפרת תנאי ההרשאה
  6.8.1. כל הפרה של תנאי מתנאי ההרשאה משמעו ביטול ההרשאה וחיוב המבקש בפינוי מקום החנייה.
  6.8.2. עריכת שימוע טרם פינוי כלי הטיס וקבלת החלטה בגין איסור כניסה למבקש
  6.8.2.1. בנסיבות בהן לא פונה כלי הטיס חרף האמור לעיל, יזומן המבקש לשימוע בפני מנהל שדה התעופה.

  6.8.2.2. הזימון לשימוע יישלח למבקש 7 ימים בטרם מועד השימוע. הזימון יכלול את פירוט הסיבות בגינן נערך השימוע, וכן את הפעולות אשר שוקל מנהל שדה התעופה לנקוט כלפי המבקש בהתאם לסמכויותיו מכוח כללי הרשות.
  6.8.2.3. בתוך 10 ימים ממועד השימוע ימסור מנהל שדה התעופה את החלטתו המנומקת למבקש.
  6.8.2.4. המנהל רשאי, לאחר ששמע את המבקש, לפעול באחת או יותר מהדרכים להלן:
  6.8.2.4.1. להורות על הגשת בקשה חדשה להרשאה בתוך מועד שייקבע;
  6.8.2.4.2. ליתן ארכה נוספת לפינוי כלי הטיס;
  6.8.2.4.3. לנקוט בהליכים לפינוי כלי הטיס, תוך השתת הוצאות הפינוי על המבקש, כאמור בסעיף 6.9 להלן;
  6.8.2.4.4. לאסור על כניסת המבקש ו/או מי מטעמו לשדה התעופה, לתקופה שנקבעה על ידו, הכל בהתאם לסעיף 2 לכללי הרשות.
  6.8.2.4.5. מי שנאסרה כניסתו לשדה רשאי, בתוך 14 ימים, לערער על החלטת מנהל שדה התעופה בפני מנהל רשות שדות התעופה.
  6.8.2.4.6. החלטת מנהל רשות שדות התעופה תהא סופית.
  6.8.3. במקרה בו הופרו תנאי ההרשאה על ידי המבקש, יהיה בכך טעם לסירוב המנהל לכל בקשת הרשאה עתידית ו/או בקשה אחרת שתוגש לקביעת בסיס אם לכלי טיס המצוי ברשות המבקש או שהוא מפעילו, כאמור בכלל 15(א) לכללי הרשות.
  6.9. פינוי בפועל של כלי טיס שלא מילא אחר תנאי ההרשאה לאחר שימוע
  6.9.1. חנה כלי טיס בניגוד להוראות הוראת עבודה זו ו/או בניגוד לתנאי ההרשאה שניתנו בגינו, יוכל המנהל ו/או מי שמינה מטעמו לשם כך, להודיע לבעל ההרשאה על פינויו של כלי הטיס בנוסח ההודעה הרצ"ב כנספח ה' להוראת עבודה זו.
  6.9.2. הודעה על פינוי כלי הטיס תימסר לבעל ההרשאה על פי הפרטים שמילא בבקשה.
  6.9.3. ככל שהמבקש לא פינה בעצמו את כלי הטיס משדה התעופה יוכל המנהל ולנקוט בהליכים לפינוי כלי הטיס, הכל כאמור בסעיף 6.8.2 לעיל.
  6.9.4. נקט המנהל בהליך של של פינוי המטוס, אין בכך בכדי לגרוע מכל סמכות לנקוט בכל הליך אחר, לרבות פנייה לרת"א ו/או לערכאות שיפוטיות, לפי כל דין.
  6.9.5. החלטת המנהל לפנות את כלי הטיס חרף נימוקי המבקש, תימסר לבעל ההרשאה על פי הפרטים שמילא בבקשה.


  7. דיווח ובקרה
  7.1. פקח רחבות יפקח, ידווח למנהל ויטפל בהתאם להנחיות המנהל בכלי טיס אשר חנו בשדה התעופה הרצליה בניגוד להוראת עבודה זו ו/או בניגוד לכל דין ולתנאי ההרשאה.
  7.2. דו"חות הסריקות של מפקח הרחבות ומרכז התפעול יועברו למנהל שדה התעופה ו/או מי שמינה מטעמו לשם כך, על מנת לוודא שמירת ההנחיות וההרשאות.

   

  עודד אזולאי
  מנהל שדה תעופה הרצליה

 •  

  שם המבקש

  טלפון

  אות קריאה

  סוג מטוס (מוטת כנף של חד-מנועי בלבד)

  תאריך הבקשה

  1

  אלעד סלע

  054-8107106

  4X-CWS

  12 מ' (חניית דו-מנועי)

  27/11/2018

  2

  שמואל ינקוביץ

  03-5343937

   

   

  16/1/2019

  3

  סמדר לביא

  052-2549523

  4X-CYD

  11.68 מ' (חניית דו-מנועי)

  16/3/2019

  4

  אורן רוקח

   

  4X-ODU

  9.5 מ' (חניית חד-מנועי)

  8/4/2019

  5

  אבי ורטהיימר

  054-757-7797

   

   

  15/7/2019

  6

  חביב מצליח

  054-5818883

  4X-AQM

   

  7/10/2019

  7

  אהרון שגיא

   

  4X-AQZ

  11 מ'

  21/11/2019

  8

  תמיר פוטש

  054-2155666

  4X-CHU

  10.7 מ'

  23/12/2019

  9

  עמית שרון

   

   

  10 מ'

  17/2/2020

  10

  דור אביטל (סקיי הורייזן)

  050-5302152

   

  4X-DAL

   

  11/5/2020

  11

  דור אביטל (סקיי הורייזן)

  050-5302152

   

  4X-DAZ

   

  11/5/2020

  12

  לוי משה

  052-4874874

  N770ML

  ססנה  182

  4/1/2021

  13

  עומר בן ענת

  054-9143201

  4x-OMR

  DR-107

  18/5/2022

  14

  דין שנער

   

  4X-DBR

  ססנה 172

  29/1/2023

   

  הערה: על-פי מדיניות שקבע מנכ"ל רשות שדות התעופה, ואומצה על-ידי בית-המשפט העליון בבג"ץ 3128/11 בפסק-דין מיום 7.3.13, הרשימה דלעיל אינה כוללת בעלי כלי טיס אשר הפרו את כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), התשמ"ד-1984, ולא פינו את כלי הטיס חרף פסק-דין של פינוי. יתר קווי המדיניות שנקבעו בעניין רשימת ההמתנה וניהולה מתפרסמים על-גבי לוח המודעות במשרדי הנהלת השדה.