ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

מכרז פומבי לקבלת הרשאה להתאמה, הקמה, ניהול והפעלה של שני מתחמי שירות שהם בתי קפה חלביים, האחד ברוטנדה והשני בזרוע D שבאולם הנוסעים היוצאים בטרמינל 3 של נמל התעופה בן-גוריון

 

מס' המכרז: 2024/151/0014/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 19.05.2024 עד השעה 10:00

איש קשר: משה מיכאלי, טלפון: 03-9750076    מייל: MosheMi2@iaa.gov.il  

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות: הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.