ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של מערכות AS-400 מתוצרת IBM עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2023/197/0007/00

מועד אחרון להגשת הצעות:  06/11/2023 עד השעה 10:00

איש קשר: ליזה מזור  מייל : LizaMa@iaa.gov.il פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9751632/581.

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

השתתפות במכרז - המכרז מנוהל באמצעות המערכת האלקטרונית SourcingVision של חברת משיק בע"מ.
מציע המעוניין להשתתף במכרז, יירשם באמצעות מערכת SourcingVision ויוודא כי נתקבלה הודעת אישור על רישומו למערכת.


הקישור למכרז יופיע באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.