ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים בנסיעות מיוחדות במוניות ממעבר הגבול נהר הירדן לכל חלקי הארץ

מס' המכרז: 2023/15/603/001/00

מועד אחרון להגשת הצעות:  30.04.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: תומר גרינולד , טלפון: 03-9750515, מייל: tomergr@gmail.gov.il

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות: הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.