ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

מכרז פומבי מס' 2023/15/040/024/00 לקבלת הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקה של אוטומטים לצילום עצמי בטרמינל 3, טרמינל 1 בנמל תעופה בן גוריון ובמסוף הגבול אלנבי

מועד אחרון להגשת הצעות:  23.04.2023    עד השעה 10:00.

איש קשר:  מר זיו ברייטברט, רשות שדות התעופה – נמל התעופה בן-גוריון, טלפון: 03-9750616, באמצעות פקס: 03-9750623 וכן בנוסף, באמצעות דוא"ל: ZivBr@iaa.gov.il

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.