ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותי תדלוק ושירותים נלווים לכלי טיס בנמל התעופה בן גוריון

מס' המכרז: 2023/152/0026/00

מועד אחרון להגשת הצעות:  14.08.2024 עד השעה 10:00

איש קשר: אבירם סידי, טלפון: 03-9750617 ; מייל: aviramsi@iaa.gov.il

 

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.