ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

מכרז פומבי לקבלת הרשאה להתאמה, הקמה, ניהול והפעלה של שני בתי קפה חלביים, האחד באולם היוצאים שבטרמינל 3, והשני במרכז "שחקים" צד מערבי שבטרמינל 3, של נמל התעופה בן-גוריון

מס' המכרז: 2023/151/0078/00

מועד אחרון להגשת הצעות:  24.07.2024 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' אורית צלח, טלפון: 03-9750589/534 ; מייל: orittz@iaa.gov.il

 

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.