ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים בנקאיים באולם מקבלי הפנים שבבניין הקרקעי בטרמינל 3

מס' המכרז: 2023/151/0067/00

מועד אחרון להגשת הצעות31/01/2024 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' אורית צלח orittz@iaa.gov.il טלפון: 03-9750589/534

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.