ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותי אחסנה ומכירה לעוברים היוצאים מישראל, במסופי הגבול היבשתיים בגין ונהר הירדן, של טובין פטורי ו/או חבי מכס ו/או מיסים

מס' המכרז: 2023/151/0060/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.07.2024 עד השעה 10:00

איש קשר: דניאל קלוגמן משה , טלפון: 03-9750324 מייל: danielkl@iaa.gov.il

 

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.