ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

 

מכרז פומבי מס' 2023/151/0057/00

לקבלת הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת שני בתי קפה בזרועות B ו-C בדיוטי פרי שבאולם הנוסעים היוצאים בבניין האווירי שבטרמינל 3, בנמל התעופה בן-גוריון

 

מס' המכרז: 2023/151/0057/00

מועד אחרון להגשת הצעות:  29.10.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: חבצלת ואקנין , טלפון: 03-9750620    מייל:havav@iaa.gov.il

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.