ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

מכרז פומבי לקבלת הרשאה להתאמה, הקמה ניהול והפעלת בית קפה, בצד המזרחי של אולם שחקים בטרמינל 3 של נמל התעופה בן-גוריון

מס' המכרז: 2023/151/0048/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.03.2024 עד השעה 10:00

איש קשר: דניאל קלוגמן משה, טלפון: 03-9750324    מייל: danielkl@iaa.gov.il

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות: הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.