ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

 

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:


לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של מסעדה חלבית/בית קפה באזור
ההסעדה באולם היוצאים שבטרמינל 3 של נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון


מס' המכרז: 2023/151/0047/00


מועד אחרון להגשת הצעות: 29.10.2023 עד השעה 10:00
TomerGr@iaa.gov.il : איש קשר: תומר גרינולד , טלפון: 03-9750515 מייל


תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר
תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות"(. (www.iaa.gov.il : האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים
בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.