ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

 

מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מאפה/קונדיטוריה באולם מקבלי הפנים שבטרמינל 3 של נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון

 

מס' המכרז: 2023/151/0043/00

מועד אחרון להגשת הצעות:   22.10.2023עד השעה 10:00

MosheMi2@iaa.gov.il :איש קשר: משה מיכאלי , טלפון: 03-9750076    מייל  

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות: הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.