ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

מכרז פומבי מס' 2023/151/0019/00 לקבלת הרשאה לניהול והפעלת חדר אוכל ובית קפה חלבי למתן שירותי ההסעדה לקהל הרחב ולעובדים במסוף הגבול היבשתי נהר הירדן

 מס' המכרז: 2023/151/0019/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 03.09.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: תומר גרינולד , טלפון: 03-9750515    מייל: tomergr@gmail.gov.il

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.