ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על עדכונים שונים במסמכי המכרז הפומבי שבנדון:

שם המכרז: להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ שוטף, ביצוע ביקורות וסקרי בטיחות, ופיקוח בתחום בטיחות אש ומניעת דליקות בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה.

מס' המכרז: 2023/073/0052/00

מועד אחרון להגשת הצעות16/04/2024 עד השעה 10:00       

איש קשר: מר משה פישר  Moshefi@iaa.gov.il טלפון: 03-9752610, 03-9752609

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים ובהבהרה מס' 2 המופיעה באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.