ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי רכישה, אספקה ואחזקת שעונים מסונכרנים, בכל אתרי רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2023/073/0033/00

מועד אחרון להגשת הצעות18.01.2024 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' מורן כהן – פנקר   moranco2@iaa.gov.il טלפון: 03-9752665, 03-9752609


תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות
  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

אתר הרשות נמצא בתהליך תחזוקה. ככל שהמסמכים אינם נמצאים בו, יש לפנות במייל לאיש הקשר לעיל.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.