ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2023/070/0253/00  להתקשרות בחוזה לאספקת שירותי יעוץ וליווי בתחום מים ושפכים עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2023/070/0253/00

מועד אחרון להגשת הצעות17/10/2023 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' איה פלג   ayape@iaa.gov.il פקס: 03-9711296 טלפון: 03-9751642/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.