ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז:  מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותים משפטיים בתחום רישוי תוכנות, מחשוב ענן, הגנת פרטיות, אבטחת מידע, סייבר (לרבות טיפול במשברי סייבר), מאגרי מידע ודיני אינטרנט, עבור רשות שדות  התעופה

מס' המכרז: 2023/070/0249/00

מועד אחרון להגשת הצעות14/08/2023 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' לייני שפיגל  HelaineSh@iaa.gov.il  פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750586/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

אתר הרשות נמצא בתהליך תחזוקה וככל שמסמכי המכרז אינם נמצאים בו, יש לפנות במייל לאיש הקשר לעיל.

 

 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.