ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי מס' להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה ואחזקת שואבי אבק לניקיון מטוסים, עבור  רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2023/070/0221/00

מועד אחרון להגשת הצעות20/11/2023 עד השעה 10:00

אשת קשר: מיכל ולץ – דוא"ל: michalve@iaa.gov.il   טלפון: 03-9750202/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.