ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקת שירותי יעוץ וליווי בתחום ההסעדה עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2023/070/0105/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.10.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: מר שלומי יזרעאל shlomiiz@iaa.gov.il     פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750659

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.