ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי הדברת מזיקים, טיפול בבעלי חיים וריסוס יתושים בשד"ת רמון, עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2023/070/0098/00

מועד אחרון להגשת הצעות06.07.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: מר אילן כהן. מייל: ilanco@iaa.gov.il פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750591/581.

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות: הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו:www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

השתתפות במכרז: המכרז מנוהל באמצעות המערכת האלקטרונית SourcingVision.
המעוניין להשתתף במכרז, יירשם באמצעות מערכת SourcingVision ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו למערכת.

הקישור למערכת SourcingVision יופיע באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.