ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של פתרונות ניהול שליטה ובקרה של מערכות IT עבור רשות שדות התעופה.

מס' המכרז: 2022/197/0053/00

מועד אחרון להגשת הצעות30.03.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' ליזה מזור. מייל: LizaMa@iaa.gov.il פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9751632/581.

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.