ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

 לקבלת הרשאה לניהול והפעלת מסופי מטען במעברי הגבול אלנבי, ניצנה ויצחק רבין 

 

 

מס' המכרז: 2022/15/602/024/00

 

מועד אחרון להגשת הצעות:  28.12.2022 עד השעה 10:00.

 

איש קשר:  איציק דהן רשות שדות התעופה – נמל התעופה בן גוריון, טלפון: 03-9750664, באמצעות פקס: 03-9750618 וכן בנוסף, באמצעות מייל: itzikda@iaa.gov.il  

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.