ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

 

מכרז פומבי למתן הרשאה לביצוע עבודות חקלאיות בנתב"ג להרחקה ודחייה של בעלי חיים ובעלי כנף למטרת שמירה על תנאי בטיחות הטיסה בנמל התעופה הבינלאומי בן גוריון

 

 

מס' המכרז: 2022/15/040/018/00   

 

מועד אחרון להגשת הצעות:   18.9.2022 עד השעה 10:00.

 

איש קשר:  למר תומר גרינוולד רשות שדות התעופה – נמל התעופה בן גוריון, טלפון:03-9750515  , באמצעות פקס:  03-9750618 וכן בנוסף, באמצעות דוא"ל  tomergr@iaa.gov.il  

 

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.