ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

לקבלת הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת דלפק למכירה של משקפי שמש ואביזרים אופטיים אחרים (בפטור ממיסים) באולם היוצאים של טרמינל 3, בנמל התעופה בן-גוריון

 מס' המכרז: 2022/151/0029/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.10.2023 עד השעה 10:00.

איש קשר:  ספי אברהמי - רשות שדות התעופה – נמל התעופה בן גוריון, טלפון: 03-9750624, באמצעות מייל: sefiav@iaa.gov.il

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.