ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

 שם המכרז: התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי תכנון מיזוג אוויר עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2022/074/0134/00

מועד אחרון להגשת הצעות:  20.9.2022 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' ורד אגוזין veredag@iaa.gov.il      טלפון: 03-9750584

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.