ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות הנדסה אזרחית, בינוי ושיפוצים, עבור חטיבת אחזקה, בכל אתרי  רשות שדות התעופה.

מס' המכרז: 2022/073/0054/00

מועד אחרון להגשת הצעות13.03.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' מורן פנקר;  אימייל: moranpa@iaa.gov.il;  טלפון: 03-9752665 ,03-9752609

תנאי סף דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל, יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.

 

אתר הרשות נמצא בתהליך תחזוקה וככל שמסמכי המכרז אינם נמצאים בו, יש לפנות במייל לאיש הקשר לעיל.