ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום  מכרז פומבי:

שם המכרז: מתן שירותי אחזקה כוללת למערכות מיזוג אויר בנתב"ג

מס' המכרז: 2022/073/0014/00

מועד אחרון להגשת הצעות01.08.2022 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' מורן כהן – פנקר  moranco2@iaa.gov.il     פקס: 03-9710608  טלפון: 03-9752665 ,03-9752609

תנאי סף דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.