ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום  מכרז פומבי:

שם המכרז: התקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקת מערכות לסנכרון שעונים, בכל אתרי רשות שדות התעופה.

 מס' המכרז: 2022/073/0012/00

מועד אחרון להגשת הצעות01.08.2022 עד השעה 10:00

איש קשר: מר ערן רש;  אימייל: eranru@iaa.gov.il ;  טלפון: 03-9752652 ,03-9752609

תנאי סף דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

קבצי תכניות ושרטוטים, יישלחו במייל באופן פרטני לנרשמים.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.

אתר הרשות נמצא בתהליך תחזוקה וככל שמסמכי המכרז אינם נמצאים בו, יש לפנות במייל לאיש הקשר לעיל.