ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על עדכון תנאים במכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מספר 2022/070/0494/00 להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותים משפטיים שוטפים בתחום עריכת מכרזים וחוזים מסחריים מקומיים ובינלאומיים ומתן שרותי ליטיגציה בתחום המשפט מנהלי, האזרחי דיני מכרזים ודיני התחרות, עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז:  2022/070/0494/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.03.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: מר שלומי יזרעאל shlomiiz@iaa.gov.il    פקס: 03-9721723  טלפון: 03-9750659

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.