ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי תכנון מיזוג אוויר עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2022/070/0476

מועד אחרון להגשת הצעות:  14.03.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' ורד אגוזין veredag@iaa.gov.il  טלפון: 03-9750584

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות:  הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

תשומת לב המציעים כי אתר הרשות נמצא בתהליך תחזוקה וככל שמסמכי המכרז אינם נמצאים בו, יש לפנות במייל לאיש הקשר לעיל.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.