ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי למתן שירותי סבלות בנתב"ג עבור חטיבת הביטחון וחטיבת של"ן של רשות שדות התעופה.

מס' המכרז: 2022/070/0424/00

מועד אחרון להגשת הצעות02.01.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: מר מומו הילדסהימר. מייל: MomoHi@iaa.gov.il פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750969/581.

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו:www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

תשומת לב המציעים כי אתר הרשות נמצא בתהליך תחזוקה וככל שמסמכי המכרז אינם נמצאים בו, יש לפנות במייל לאיש הקשר לעיל.

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.