ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

 

שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ לאינטגרציית טכנולוגיות ביחידות נת"א עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2022/070/0405/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 7.3.2023 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' מורן אורדן  moranor@iaa.gov.il  פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9751615

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל, יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.