ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: להתקשרות בחוזה למתן שירותי פרסום קמפיינים, קמפיינים בפרסום לקהלי יעד בעברית וערבית, אסטרטגיה תקשורתית ותקשורת משברית, שרותי דוברות, פרסום ויחסי ציבור במדיה החברתית, שיווק בארץ ובעולם ושרותי הפקה עבור רשות שדות התעופה

 

מס' המכרז: 2022/070/0355/00

מועד אחרון להגשת הצעות29/12/2022 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' איה פלג   ayape@iaa.gov.il פקס: 03-9711296 

טלפון: 03-9751642/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

  

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.