ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי מתכנן סביבתי

עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2022/070/0350/00

מועד אחרון להגשת הצעות21/02/2023 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' עדי מתנה-חנוך  AdiMa@iaa.gov.il פקס: 03-9711296 

טלפון: 03-9751641/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

אתר הרשות נמצא בתהליך תחזוקה וככל שמסמכי המכרז אינם נמצאים בו, יש לפנות במייל לאיש הקשר לעיל.