ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז להתקשרות בחוזה למתן שירותי טיסות כיול לעזרי ניווט, אספקה והתקנת מערכת כיול ובדיקות תהליכים, עבור רשות שדות התעופה

מס' המכרז: 2022/070/0336/00

מועד אחרון להגשת הצעות3/7/2023 עד השעה 10:00

איש קשר: מר כרמל גולדברג   carmelgo@iaa.gov.il         פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750587

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.