ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי  להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי  אחזקה, תיקוני תקלות ואספקת חלקי חילוף לרכבי הצלה וכיבוי אש תעופתיים, מתוצרת חברת OSHKOSH

מס' המכרז: 2022/070/0279/00

מועד אחרון להגשת הצעות02/01/2023 עד השעה 10:00

איש קשר: מיכאל גרינברג – דוא"ל:michaelgr2@iaa.gov.il        טלפון: 03-9750967/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.