ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי בינלאומי לאספקת עגלות להובלת כבודה ומטען בתפזורת

מס' המכרז: 2022/070/0174/00

מועד אחרון להגשת הצעות:  20/10/2022 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' אורית צלח orittz@iaa.gov.il    פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750589/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.