ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי בינלאומי למתן שירותי תכנון ובדיקת תהליכי מכשירים

מס' המכרז: 2022/070/0148/00

מועד אחרון להגשת הצעות:  24/10/2022 עד השעה 10:00

איש קשר: מר מיכאל גרינברג michaelgr2@iaa.gov.il    פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750967/581

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו:  www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.