ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2022/070/0116/00 להתקשרות בחוזה למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול מסחרי, יזמות, תכנון והקמה של מרכזי קניות ומסחר- בשוק המקומי הקמעונאי

 עבור רשות שדות התעופה

 

 

 מס' המכרז: 2022/070/0116/00

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.10.2022 עד השעה 10:00

איש קשר: מר שלומי יזרעאלshlomiiz@iaa.gov.il     פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750659

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.