ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי טלוויזיה רב ערוצית לקמפוס נתב"ג, עבור רשות שדות
התעופה
מס' המכרז:
2022/070/0063/00
מועד אחרון להגשת הצעות: 04.07.2022
עד השעה 10:00.:

איש קשר: מר אילן כהן. מייל:  ilanco@iaa.gov.il פקס: 03-9711296 טלפון: 03-9750591/581


תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר
תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות"(. ( www.iaa.gov.il : האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו
אתר הרשות נמצא בתהליך תחזוקה. ככל שהמסמכים אינם נמצאים בו, יש לפנות במייל לאיש הקשר לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים
בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר