ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

 

שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ייעוץ כלכלי, עבור רשות שדות התעופה

 

 מס' המכרז:  2022/070/0028/00

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 16.08.2022 עד השעה 10:00

 

איש קשר: גב' איה פלג ayape@iaa.gov.il     פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9751642

 

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.