ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על עדכון תנאים במכרז פומבי:

 

 

שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ייעוץ בתחום פיתוח עסקי של נדל"ן שאינו קמעונאי

עבור רשות שדות התעופה

 

 

מס' המכרז:  2022/070/0006/00

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 07.06.2021 עד השעה 12:00

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.07.2022 עד השעה 10:00

 

 

איש קשר: מר שלומי יזרעאל shlomiiz@iaa.gov.il     פקס: 03-9721723  טלפון: 03-9750659

 

 

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

 

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.