ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

 

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

שם המכרז: מכרז בינלאומי לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת תצפיות מזג אוויר אוטומטית, Automated Weather Observation System  (AWOS)באתרי רש"ת      

מס' המכרז: 2021/070/0348/00

מועד אחרון להגשת הצעות27/2/2023 עד השעה 10:00

איש קשר: מר כרמל גולדברג   carmelgo@iaa.gov.il         פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750587

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.