ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

לקבלת הרשאה למתן שירותים של הצבה, ניהול והפעלה של משאית/יות מזון לקהל הרחב במעבר הגבול מנחם בגין (טאבה) ו/או בנמל התעופה רמון

מס' המכרז: מס' 2019/151/0018/00

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.8.2023

איש קשר:  גב' ספי אברהמי - רשות שדות התעופה – נמל התעופה בן גוריון, טלפון: 03-9750624 וכן בנוסף, באמצעות מייל: sefiAv@iaa.gov.il

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.